Home

Hållbara transporter

Hållbara transporter? - Naturskyddsföreningen i skola

  1. Transporter behövs för att flytta varor och människor mellan olika platser. Till exempel för att transportera mat och andra varor mellan och inom olika länder.
  2. Med effektivare teknik, mer förnybara drivmedel, smartare lösningar för logistik men också nya vanor, kan vi skapa både mer långsiktigt hållbara transporter.
  3. skad klimatpåverkan
  4. Som stor transportköpare har skogsindustrin ansvar att ställa krav på att leverantörerna bidrar till utvecklingen mot hållbara transporter
  5. Totalt sett står transporter för en fjärdedel av utsläppen i Västra Götaland. För att transportsektorn ska bidra till att nå målet om ett fossiloberoende.
  6. El eller biogas? Vi hjälper dig hitta rätt lösning för ditt företags fordon
  7. ska användningen av fossila bränslen och öka ett hållbart resande. Det kan handla om.

Q3 är en ideell förening som arbetar för hållbara vägtransporter. Tillsammans med våra medlemmar säkerställer vi transportbranchens plats på framtidens. De projekt som Innovatum Projektarena på olika sätt driver eller engagerar oss i fokuserar främst på tunga fordon, personbilar och till viss del sjöfart Hållbara transporter är vårt fokus. Vi hjälper dig med lösningar för att skapa ett hållbart transportsystem, ny teknik, ändrat beteende, planering och styrmedel Lomma kommun startade i november 2018 projektet Hållbara transporter till och från skolor. Här har vi samlat några frågor och svar kring satsningen Ett sätt att göra transporterna mer hållbara är att byta transportslag till ett som är mer energismart, till exempel att åka tåg, cykla eller gå istället.

Hållbara transporter. Ekologisk hållbarhet är en viktig aspekt när du reser till eller inom Göteborg och det kan vara bra att känna till vilka alternativ som. Transportsektorn är en stor utsläppskälla av fossila bränslen och växthusgaser. Kan hållbara transporter vara lösningen på en hållbar utveckling Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. 2018 startade därför det treåriga EU-finansierade projektet Hållbara transporter. Beate Löfvenberg, planarkitekt i Borlänge kommun. Foto: Chia Eriksson Det behövs en tydlig strategi och vilja att ta obekväma beslut för beslutsfattare på alla. Kan man kombinera bra affärer med arbete med hållbara transporter, eller är det kanske en förutsättning? Eftermiddagen den 7 mars bjuder Klimatrådets projekt.

E.ON satsar på hållbara transporter. Mindre fossila bränslen i fordonsflottan kommer att vara avgörande om vi ska kunna möta vår världs klimatutmaningar För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies

En rad aktuella frågor står på programmet när Hållbara transporter arrangeras för trettonde året i rad. På agendan står bland annat myndigheternas ansvar. Inom området hållbara transporter erbjuder vi öppna utbildningar och skräddarsydda kurser för olika kunder och ändamål NATURVÅRDSVERKET Rapport: Stadsutveckling för hållbara transporter Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.s Regionala Mobilitetskontoret Gävleborgs viktigaste arbete är att stötta och stärka kommunernas arbete med hållbara transporter Under året kommer SKL att presentera exempel på hur några kommuner arbetar för att andelen hållbara transporter, det vill säga gång-, cykel- och.

Transportsystemet år 2030 ska kännetecknasav att rätt transportslag används till rätt resa. Det är en av slutsatserna i det handlingsprogram som antogs av. I vårt arbete för minskad energianvändning och ökad andel förnybar energi inom transportsektorn fokuserar vi på tre huvudområden: Hållbart resande, Fordon. Hållbara transporter sammanfattar samhällets strävan att minska transportsektorn negativa klimat- och miljöpåverkan

Hållbara transporter. Drivmedelsförbrukningen är den enskilt största miljöpåverkan vid transporter. Utöver att sänka förbrukningen genomför vi ett flertal. Regionala Mobilitetskontoret Gävleborgs viktigaste arbete är att stötta och stärka kommunernas arbete med hållbara transporter Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram. Hållbara transporter. Att utveckla miljövänliga fordon, smart logistik och satsa på utbildning för miljövänligt körsätt är självklart för Renova. 2015. Fördjupning i ämnet Hållbara transporter Klimatsmarta trafiklösningar och styrmedel. Bra kommunikationer och bra infrastruktur som stödjer effektiva och.

Arbetar du med transporter på väg eller arbetsmaskiner, eller är du intresserad av hållbara transporter i allmänhet? Ta chansen att få veta mer om bland annat. Hållbart resande i ett växande Värmland är ett treårigt projekt som arbetar för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägs av.

För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige måste vi ändra vårt beteende och samhällsplanera smartare för att på kort och lång sikt. I Mariestad testas en av tre markbundna tekniker som finns i Sverige idag och som ännu inte testats i stadsmiljö. Här testar Mariestads kommun olika typer av.

Hållbara transporter - Västra Götalandsregione

Sveriges tuffa och inspirerande klimatmål. Sverige har satt upp tuffa mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och skapa hållbara transporter. Våra verksamheter bidrar till samhällets infrastruktur för hållbara transporter idag och imorgon

Hållbara transporter. En ökad koncentration av tillväxtcentrum i våra regioner ställer krav på ett ökat resande inte minst ur arbetsmarknadsperspektiv Coop jobbar för mer hållbara produkter, Stort fokus ligger på hållbart produktion, hållbara butiker och miljöanpassade transporter. Läs mer 11.00 Sveriges klimatmål för transporter i allmänhet och godstransporter i synnerhet. Håkan Johansson, nationell En röst för hållbar transport En hållbar transport innebär en resa med så lite klimatpåverkan som möjligt. Här kan du läsa om samåkningsgrupper, kollektivtrafik och se vart det går att. Transporter behövs för att flytta varor och människor till olika platser. Problemet är att de ökar i en snabb takt, vilket ger miljöproblem

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra. Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas. Transporter är en stor del av vår energianvändning. Våra transporter svarar för mycket koldioxidutsläpp och för-värrad växthuseffekt

Hållbara transporter - energimyndigheten

Hållbara transporter - Skogsindustriern

Vi utvecklar vårt hållbara erbjudande. Under våren 2019 går Fair Transport från ställningstagande till åtagande. Just nu bygger vi en webbplats där. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för hållbara transporter. Vi arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att färdas i trafiken, oavsett om du cyklar. När man började jobba med smarta transportlösningar på Campus Lindholmen minskade de tunga transporterna i området med nära 80 procent. Nu ska systemet. Klimatsmarta transporter. Green Cargo hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen. Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan. Helsingborg placerade sig 2017 på plats 14 av 41 medverkande kommuner i en rankning av Sveriges bästa kommun för hållbara transporter, kallad Shift

Hållbara transporter Klimat 203

Södra vill vara med i omställningen till hållbara transportlösningar. För att kunna nå målet om fossilfrihet 2030 dedikerar man nu 20 miljoner kronor för att. Tätorten Bålsta i Håbo kommun har 15 000 invånare, varav de flesta åker bil. Genom att öka kunskapen om hållbara transporter vill kommunen skapa en stad där. TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag Hur kan vi förflytta oss och transportera varor på ett hållbart sätt i framtiden? I projektet Framtida transporter får eleverna skapa egna transportlösningar. Energikontoren Sverige har blivit beviljade två nationella projektkontor inom hållbara transporter; resfria digitala möten för offentlig sektor samt kommunal.

Hållbara transporter - Företag Översikt - E

Vi är samma person hela dagen, men vi växlar färdsätt utifrån våra olika roller, behov och intressen. Ofta är målet att ta sig från A till B, kanske via C. Under de senaste åren så har allt mer fokus lagts på hållbara transporter i Sverige och EU. Idag kommer majoriteten av det drivmedel som används för transporter. Trafiken är ett av vår tids största miljöproblem. Den orsakar stora skador på miljön och på människors hälsa. I Sverige ökar vägtrafiken konstant - och det.

Tekniken för framtidens miljömässigt hållbara transportsystem finns redan, eller är under snabb utveckling. Nyckeln till framgång blir nu att koppla ihop olika. Öresundskraft arbetar aktivt för att skynda på teknikutvecklingen och för att öka användningen av hållbara transporter. I vår strävan för en bättre värld. På flera punkter inom hållbara transporter ligger vi långt efter Kina. Det slår Mattias Goldmann och hans medförfattare fast i en rapport Längst ner på sidan kan du lyssna på ett avsnitt av Logistikpodden med Per-Olof Arnäs om Framtida transporter 2019, och en intervju med vinna rna

Hållbara transporter . Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna. Hållbara transporter Specifikt mål 1: Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik. Bra och väl fungerande kommunikationer har stor betydelse för. HÅLLBARA RANSORR ÖVRSITSLAN FÖR HÖÖRS OUN Utvecklingsdelen 167 Höörs kommun har höga ambitioner om att bidra till hållbara transporter Gruppen fokuserar på utmaningar för att nå ett hållbart transportsystem och analyserar olika möjliga tekniker och system för detta inklusive alternativa. På Lindex arbetar vi med hållbart mode ur ett livscykelperspektiv som involverar alla delar av vår design och produktionskedja, vilket inkluderar transport av.

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet och transporter. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som berörs av omställningen till. Som ett led i att skapa hållbara transporter har Region Jönköpings län nu tagit beslut att låta Trafikverket ta fram en järnvägsplan för att elektrifiera. Kom och prata hållbara transporter med oss! Träffa representanter från spårvägsprojektet och Lunds kommuns rådgivare för hållbara transporter. Hur kan vi.

Hållbara transporter - Klimatsyn

Trafikverket föreslår att öppna 450 mil väg för transporter med längre lastbilar, för positiva klimateffekter och minskade transportkostnader. Vi tycker att. Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter Rapport │ Mars 201 Trafikverket pekar i ett första skede ut främst motorvägar, övriga mötesseparerade vägar och bredare vägar med hög standard som lämpliga för längre.

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner. Nu närmar vi oss nylanseringen av Fair Transport. Tove Winiger, Hållbarhetsansvarig hos Sveriges Åkeriföretag, har fått möjligheten att lyfta fram sina åsikter. Så skapar vi hållbara transporter. ED95 är ett grönt drivmedelsalternativ för tunga transportfordon som bussar och lastbilar. Det är ett miljömässigt. Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter och vinner SHIFT2017. SHIFT är en kommunrankning baserad på det europeiska benchmarkingverktyget för.

Läs mer om E-Prize och E.ON:s arbete med hållbara transporter Vi ser nu en tydlig uppgång och att vi kan expandera,. Trafikverket föreslår att öppna 450 mil väg för transporter med längre lastbilar, för positiv Vi har minskat CO₂ med 25 % på fem år. Nu tar vi nästa steg och ska bli ledande i vår bransch när det gäller miljöansvar

Vad kan samhället göra för att skynda på utvecklingen mot hållbara transporter och minskad klimatpåverkan? Och hur ser kopplingen ut mellan investeringar i. Bäst igen - för tredje året i rad. Lunds kommun tog i dag emot priset som den kommun i landet som är bäst på hållbara transporter. Emma Berginger, kommunalråd. Gas erbjuder lösningar för att minska utsläppen från transporter Varje dag genereras utsläpp på de svenska vägarna, och det finns betydande potentiella.

populär: