Home

Värdegrundsfrågor för barn.

Depp & Pepp vistas där barn vistas, och finns för dem på deras arena. Genom humor och kärlek lyfter vi värdegrundsfrågor för barn i åldrarna 4 - 7 år, genom att synliggöra deras tankar och känslor. Pedagoger och föräldrar utbildas genom workshops i att vara goda förebilder och medmänniskor Den här filmen visar hur vi arbetar med värdegrundsfrågor i personalen på Angeredsgymnasiet. I filmen visas två fiktiva case som personalen har valt att gestalta på film och där filmerna. värdegrundsfrågor i skolan har vi tagit del av Matts Dalkwists bok; Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor - Idéer för problembaserat arbete. Matts Dahlkwist är universitetsadjunkt vid Uppsala Universitet i pedagogik. En av de mest avgörande dokumenten för studien har varit läroplanen för den obligatoriska skolan och Kids With Integrity vill vara en resurs i arbetet med att utbilda barn och unga i värdegrundsfrågor och ge en hjälp till de som arbetar med dessa. Utbildningsmaterial inom många ämnesområden Kids With Integrity vill genom h materialet vara med och lägga en grund för barn och unga till att leva ett liv i integritet och Anna Maria Dahlöf. Alla inspirerande för mina undersökningar. Min undersökning kommer att utgå ifrån tre frågor: Vad innebär det att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor när ett barn exkluderas? Hur kan vi på förskolan bemöta barn som medvetet exkluderar andra? Hur använder vuxna sin makt och hu

Välkommen till Svenska Barnsånger, en kanal för lärande. Svenska Barnsånger är en plattform för barn i åldrarna 2-9, där de kan lära sig berömda svenska barn.. Att anmäla det som de får reda på. Att hantera den situation som uppkommit och hjälpa de elever som är utsatta. Att arbeta förebyggande med värdegrundsfrågor, oavsett om de det gäller nätet eller den köttsliga världen. Att ha rutiner för hur det arbetet ska ske och se till alla anställda känner till dem och agerar därefter På Barret och Bäret går de yngre barnen och här fokuserar vi mycket på kroppen och att utveckla trygghet i att använda sin kropp i olika sammanhang samt sätter ord på vad barnen gör för att gynna deras språkutveckling. På Barret går just nu 12 barn i åldrarna ett till tre år och här jobbar fyra pedagoger

The latest Tweets from Caroline D. Grufman (@Barnelevombudet). Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att motverka kränkningar och mobbning i skolor och för att stärka barns och elevers rättighete Värdegrunden för de statsanställda. Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012

Internet har inneburit stora möjligheter för att kunna samarbeta över gränser och mellan skolor och kommuner kring demokrati- och värdegrundsfrågor. Genom Nätverket för värdegrund kan vi knyta ihop olika aktörer och agera för en spårändring till förmån för mer fokus på värdegrunds- och demokratifrågor. Pelare 3. Kunskap och. Brætspil . Få ting kan samle familien som et brætspil. Eller få den til at bekrige hinanden indædt. Men brætspil er ikke kun til regnvejrsdage i sommerhuset, de er også eminente læringsredskaber til børn, der ved hjælp af dem kan lege sig til at lære at stave, regne og tænke strategisk

Nussbaums teorier, skriver Alkestrand, ger ett starkt stöd för att använda skönlitteratur i arbetet med de etiska och moraliska frågor som lyfts fram i skolans värdegrund (80). Studien anknyter även till litteraturdidaktisk forskning där det länge funnits intresse för frågan om hur litteraturläsning kan gynna etisk reflektion • Diskutera innehållet i elevfilmerna för att ta fasta på det eleverna valt att berätta. • Delta i filmpedagogiska föreläsningar • Två olika tävlingsklasser. Genom PEFF kan vi i förskola och skola bidra till att sätta Piteå på kartan som en kommun där man på allvar arbetar för att utveckla barn

Depp & Pepp - Product/Service - Borås, Sweden - 136 Photos

Och å andra sidan skall skolan vara demokratiserande genom att säkra en grundläggande kompetensnivå för alla barn, för att att skapa en grund för vidare utbildning och ett livslångt lärande, genom att alla barn behandlas likvärdigt och inte minst genom att just säkra en särskild typ av värderingar och normer hos befolkningen. Med. Jag vill för en stund låna er ett av mina barn - Okänd Jag vill för en stund låna er ett av mina barn, sade han. Det kan vara för fem eller sju år eller tjugotvå eller tre. Men vill ni tills jag kallar henne tillbaka, ta hand om henne åt mig? Hon för med sig behag för att glädja er, och skulle hennes vistelse bl Så kan den bästsäljande Engelsforstrilogin läsas för att skapa förutsättningar för samtal med ungdomar om värdegrundsfrågor, eftersom det är en möjlighet som till stor del utgör trilogins didaktiska potential (30). Det är alltså just litteraturdidaktik som fostran det handlar om Blipp Blopp för barn. 235 likes. Barnskiva med 10 olika artister, släpps 21 April. Electronic compilation for kids. Vinyl + digital Alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder

Värdegrund Angeredsgymnasiet 2019 - YouTub

 1. Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. (Lgr 11, kap 2) Eleven ska kunna ge några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer
 2. We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services
 3. Det är en viktig uppgift för förskolan att ta till vara och utveckla barnens intresse och engagemang när det gäller naturvetenskap och teknik som de möter i sin omgivning. Naturvetenskap och teknik har även nära kopplingar till andra målområden, som språkutveckling, matematik, skapande och värdegrundsfrågor liksom förskolemiljö
 4. a erfarenheter har många elever i tidig ålder väldigt starka uppfattningar om olika saker, därför tror jag det kan vara bra att bryta loss från detta och träna på att inte se så svart eller vitt varje gång, rätt eller fel.
 5. i barn-, ungdoms- och vuxengrupper och är verksam i dramalärarutbildningen på lärarhögskolan i Stockholm. Agneta Josephson arbetar även som studiedagshållare för bland annat lärare och skolledare i ämnen som konflikthantering, samtal, demokrati och värdegrundsfrågor. Agnet
 6. Vi ska arbeta för att alla, barn som vuxna, skall känna sig hörda och sedda i våra förskolor, genom att exempelvis hälsa på varandra när vi möts, oavsett ålder eller person; Vi ska arbeta för att alla skall känna sig trygga i förskolan och bli rättvist behandlade ; Alla barn i vår förskola är samtliga personals ansva
 7. lärararbetet i relation till kamratkulturerna och hur ökad kunskap om kamratkulturer kan användas i arbetet med till exempel värdegrundsfrågor. Läs mer När barn vistas en längre tid tillsammans, som på förskolan, skapar de sina egna kamratkulturer. I dessa ryms sociala normer för hur man bete

För att skolstarten ska kännas trygg och elevernas trivsel i skolan ska bevaras, arbetar alla elever på skolan med fokus på värdegrundsfrågor under läsårets tre första dagar. Självklart är detta ett arbete som även ska genomsyra verksamhetens arbeta varje dag under hela läsåret vilket sätt barn som riskerar att fara illa i sin he mmiljö fångas upp och får stöd inom förskola, skola och hälso - och sjukvård , me n har på senare tid lyfts fram som ett angeläget forskningsområde (Gilbert et al. 2009B)

Arrangemang för avancerad kunskapsutveckling. Jonas Ivarsson. 11. Intervention för delaktighet. Pedagogiskt stöd i kamratsamspel mellan barn med funktionella olikheter i förskolan. Ulf Janson. 12. Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap. 1 dag sedan Ni kan också välja att göra uppgiften tillsammans med barn och elever. Rita upp ringarna med perspektiven (om, genom och för) på tavlan. Tillsammans placerar ni då ut de konkreta exemplen i ringarna. Lära om: barn och elever utvecklar kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati i arbetet med värdegrunden. Till exempel kunskaper.

Några av hörn - stenarna är att lära barnen lyssna på varandra, dela med sig, hjälpa varandra, säga snälla saker, att alla får vara med och att i slutändan kunna säga nej och stå för sin åsikt. Till vår hjälp har barnen upp till år 3 en maskot som heter Quintus Av de drygt 900 000 barn som går i skolan varje dag i Sverige är ungefär 60 000 utsatta för mobbning. De utgör ca 7 procent av den totala andelen skolbarn, en siffra som inte minskat på de senaste 20 åren och som visar på ett stort problem och brister på bra och fungerande lösningar för at Aktiviteter för värdegrundsarbetet i förskolan - med samarbete i fokus År: 2011 Antal sidor: 21-----Målsättningen med det här arbetet är att visa på och pröva olika aktiviteter för arbete med värdegrundsfrågor. Vår förhoppning är att barngruppen och pedagogerna med hjälp av dessa aktiviteter blir en mer sammanhållen grupp Kommunen satsade 2006 på att utforma en värdegrund för all barn och ungdomsverksamhet. Elever, föräldrar, skolpersonal, politiker och andra medborgare samlades i grupper och fick tillsammans formulera vad som kännetecknar en bra skola. Detta arbete låg sedan till grund för den värdegrund som formulerades • Diskutera innehållet i elevfilmerna för att ta fasta på det eleverna valt att berätta. • Delta i filmpedagogiska föreläsningar • Två olika tävlingsklasser. Genom PEFF kan vi i förskola och skola bidra till att sätta Piteå på kartan som en kommun där man på allvar arbetar för att utveckla barn

Nästan varje barn går igenom en period när han eller hon blir fascinerad av enorma förhistoriska varelser. Förhistoriska havsdjur får inte så mycket mer enorma än Megalodon. Denna gigantiska haj gör vithajen av samtida gånger nästan ser ut som en spigg i jämförelse Storlek Megalodon var inte bara en enorm fisk För att hantera detta dubbla uppdrag finns en rad styrdokument, skollagen och inte minst läroplanen. Denna verksamhet kontrolleras sedan av en rad olika myndigheter och organisationer. Eftersom skolan är obligatorisk berör skolan samhällets alla medlemmar, antingen för att de har barn eller för att de själva någon gång varit barn. För att gå vidare och ta reda på hur eleverna ser på sin nätanvändning och för att lyfta värdegrundsfrågor kan man använda sig av övningar som fyra hörn, där eleverna ges tillfälle att uttrycka sin åsikt utifrån påståenden som man kan hålla med om, inte hålla med om, tycka annat (öppet hörn) eller vet inte, på så vis. ELEVSPEL.SE har en hel del kunskapsspel för barn.En sida som barnen kan arbeta med på datorn eller på iPaden. Det finns många liknande sidor på engelska men eftersom detta är på svenska kan det underlätta för de yngre barnen Finns många bra böcker för barn - några av mina personliga favoriter är Stina Wirséns böcker om Vem. Underbara att läsa för de lite yngre barnen i förskolan. Genom att sedan samtala kring det som händer kan man även få igång underbara diskussioner kring etik, moral och värdegrund m.m

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras, där vi lyssnar till barn och lär av dem och där alla barn har möjligheter och framtidstro Blipp Blopp för barn Blipp Blopp för barn, released 21 April 2017 1. Intro 2. Trauma Trauma - Exotiska fåglar 3. Beem - Varpan, Nutta och Äggis 4. Monolåg - Kärleksrobotar 5 Man kunde vara delaktig i hur sagan skulle berättas Ökar barnens fantasi Läs sagor för dina barn! Läs sagor för dina barn! Undersökning av pedagoger Barn bör endast komma i kontakt med realistiska och trevliga fantasier Sagostund var dagens höjdpunkt Lär sig bli uppfinniga Bli

KFUM Umeå jobbar för att ge unga människor möjlighet att växa och utvecklas. För oss är det av största vikt att alla verksamheter vi bedriver är trygga och säkra för våra barn och ungdomar. Det innebär nolltolerans för alla former av kränkningar och övergrepp Liza Maker & Annika Engström is raising funds for SPÖKHISTORIER för och av Orädda barn / Smartypants Bok #3 on Kickstarter! Vi publicerar unika Barnböcker skrivna av Barn - som andra barn älskar Läste boken för förskoleklassens barn. Vi märkte att boken engagerade eleverna och vi kom att beröra... många olika ämnen som är centrala i vår undervisning, inte minst värdegrundsfrågor och barnkonventionen. Eftersom författaren har genomtänkta frågor med ett tydligt barnperspektiv i boken, blev eleverna mycket delaktiga och. De bor i samma kommun men på två olika hem för vård eller boende (HVB). Amir erbjuds undervisning i både svenska och i andra ämnen medan Ahmed bara erbjuds grundläggande undervisning i svenska. Ahmed vill gärna ha mer utbildning. Vad bör kommunen göra? Amir och Ahmed har kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn.

I början av ny termin får eleverna spela bingo i klassrummet. De hittar någon som förklarar hur vi gör, antecknar det namnet (så jag som lärare kan ta stickprov på att de har förklarat för Sign in - Google Account under förmiddagsrasterna fyra dagar i veckan med att hålla i lekar för alla barn som är ute. Det finns tre vuxna trivselledaransvariga på skolan som är med och stöttar upp den verksamheten. Ansvariga elever och vuxna får utbildning i detta några gånger per termin. • Arbete med värdegrundsfrågor

Vi deltog på mässor och fortbildningsdagar och delgav andra kring vad vi gjorde ute i verksamheten med barnen. Vårt gemensamma intresse för IKT , kring ny teknik och barnens digitala lärande har gjort oss till vänner för livet och även om vi nu yrkesmässigt är på olika förskolor lever vänskapen och intresset kvar genom denna blogg När personal på förskolan får kännedom om att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling har vi särskilda rutiner för att upptäcka, åtgärda och utreda och berörda vårdnadshavare informeras I förskolan ska föräldrar kunna lämna sina barn utan att de blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Förskolan är skyldig att se till barnets bästa och alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet Spiral, 2009. Den här utgåvan av Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Kids With Integrity - Kunskap och förståels

 1. När det handlar om värdegrundsfrågor, t.ex. mobbning och kräkningar på nätet (ett annat tema i boken) är det av stor betydelse att kunna diskutera en fiktiv historia i stället för t.ex. en person eller företeelse i klassen
 2. Vi önskar också vårdnadshavares stöd med att tala om värdegrundsfrågor i hemmet med sitt barn. Vikten av att visa respekt för alla människor och ta ansvar för sitt eget beteende i olika situationer
 3. (2016-06) I syfte att beskriva exempel på förmågornas möjligheter och olika roliga aktiviteter som kan användas för att stimulera baskunskaperna har vi skapat Förmågornas färgcirkel. Cirkeln omfattar sex av Gardners nio intelligenser och den är även användbar för hitta roliga sätt att stimulera alla typer av kunskaper
 4. SOM LÄR DINA BARN NÅGRA AV LIVETS VIKTIGASTE LÄRDOMAR! Lille Lustig och skogens vänner är boken som förmedlar en värdegrund om att vi alla är olika och det är något som är bra samtidigt som barnen får lära sig. 9 jan 2017 . Kapten Stofil för inte sällan sin kamp för ett stofilare samhälle genom att unde
 5. Innehållet bygger på de ingångar till värdegrundsfrågor som finns i kurs- och ämnesplaner från årskurs 1 till sista året på gymnasiet. Materialet ska fungera som ett stöd för pedagogerna när de planerar, genomför och utvärderar sin undervisning

Svenska BarnsångerTV - YouTub

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö Vilken härlig dag vi fick i tisdags! Hela dagen arbetade eleverna i grupper kring värdegrundsfrågor. De fick arbeta med värderings- och samarbetsövningar, diskussioner kring diskrimineringsgrunder, delta i lekar och poängpromenad. På vår blommiga vägg satte alla barn sitt tumavtryck och de fick hitta på slogan som passar till ämnet - Det är bra att ni lyssnar på era barn, men tänk på att det är barnets perspektiv ni hör. - Ta kontakt med berörda pedagoger om ni har funderingar över något som har inträffat, men tänk på lärarnas arbetstider - låt mindre akuta saker vänta till nästa dag Vänskapsband är ett bra verktyg i arbetet med värdegrundsfrågor med barnen, en hjälp i att påminna och undervisa hur man ska vara mot varandra varje dag för att leva och må bra. Vänskapsband gör man lätt själv antigen i fint papper eller med fina sidenband om du vill att de ska vara längre

Eller tvärtom, en majoritet av eleverna röstar på vänsterpartiet så man börjar bussa ungar från resursstarka familjer till skolan för att det ska få umgås med rika barn och därför rösta på ett annat parti, hade det varit okej? Nej de hade blivit ett jävla liv då, antagligen Barn- och ungdomslitteraturvetenskapligt ämnesspråk : En läroboksanalys av svenska läroböcker om barn- och ungdomslitteratur för högskolor och universitet. HumaNetten. Alkestrand, M., Owen, C. (2018). A Cognitive Analysis of Characters in Swedish and Anglophone Children's Fantasy Literature Stöd för skolpersonal. Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper

En sådan arena är förskolan med sina specifika villkor för barn och barndom. Nära förknippat med barns kompetenser är det vi kallar för barns agens, eller agency i den engelska. För något år sedan uppmärksammades missförhållanden i bemötandet av barnen på en förskola i Nacka. Jag har läst rapporten kring det fallet. Den visar på ett extremt uselt förhållningssätt, att det har förekommit utfrysning av barn, föräldrar och kollegor, att rasistiska och förnedrande tillmälen har använts, plus en hel del. Det är som många redan skrivit kanske så att eleven i fråga vill vara själv, vill den inte det kanske det märks. För att undvika att föra ihop barn i grupper för att någon är ensam är rastaktiviteter ett jättebra alternativ tycker jag. Jag har ett skräckexempel på en skola där det finns en ruta man kan gå till på skolgården

Det här är ett barnspel för 1 åringar och 2 åringar som syftar till att barnet skall lära sig ord och och även ta sig an nya språk. 8 olika språk finns att välja på: Svenska, tyska, engelska, franska, holländska, italienska, ryska och spanska. Pekbok för barn är främst ett barnspel för barn 1 år, 2 år och 3 år gamla eller kanske 30-dagars, vilket du vill! Jag hittade en utmaning på en engelskspråkig sida och gjorde om den lite. Nu hänger jag upp den på mina arbetsplatser (dvs i de tre rum jag bedriver Vad är specifikt för dessa jämfört med traditioner skolan lutat/lutar sig mot? Vilket innehåll lyfts fram som viktigt i pedagogiska programmet respektive Lpfö? (När ni diskuterar innehåll, ta med både kunskapsområden såsom matematik, språk osv och värdegrundsfrågor, jmf Dolks text)

För barn som arbetar och sover på gatan är livet tufft och farligt, men vi finns på plats och gör allt vi kan för att hjälpa och skydda barnen Värdegrund. Vi som arbetar i Barkarö skola och förskolor tycker att alla barn är allas barn. I vår värdegrund ingår också att barnen visas hänsyn och respekt, att vi arbetar för att upptäcka mobbning i tid och att vi vuxna är goda föredömen för barnen

Rektorn, skolan och polisen - Samlade tanka

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra På vår skola ska alla barn/elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter. Inga barn/elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Avdelningar - Snöflingans förskol

Caroline D. Grufman (@Barnelevombudet) Twitte

 1. För några år sedan när vi på F-3 ÄBC skulle utvärderade våra mål i Likabehandlingsplanen gällande värdegrundsfrågorna så fick vi en idé om att ha ett gemensamt strukturerat värdegrundsarbete under läsåret. Vi bestämde oss för att varje månad fördjupa oss i olika teman kring värdegrund och låta dem genomsyra undervisningen
 2. eringsgrunder på ett strategiskt och didaktiskt sätt i en kollektiv process är en utmaning på flera nivåer. En verksamhets organisation och kultur samt de samarbetsformer som utvecklas mellan barn, elever, lärare och annan personal kan understödja, eller motverka, diskri
 3. Liza Haglund, Södertörn University, School of Culture and Education, Adjunct. Studies Conceptual change, Philosophy with Children, and Pedagogy. Senior lecture in educatio
 4. Istället för att bli allt mer irriterad på gubbens sätt och rasistiska uttalanden, blir han intresserad av honom. Han hjälper honom när han är trakasserad av ungdomsgäng och han tycker synd om honom. Till slut får Harveys försök att närma sig Mike helt avgörande betydelse för Mikes liv..

Värdegrund - Wikipedi

Fyra pelare - Spårändring - sparandring

under förmiddagsrasterna fyra dagar i veckan med att hålla i lekar för alla barn som är ute. Det finns tre vuxna trivselledaransvariga på skolan som är med och stöttar upp den verksamheten. Ansvariga elever och vuxna får utbildning i detta några gånger per termin. Arbete med värdegrundsfrågor Detta är sådant vi vuxna också är dåliga på för vi fick aldrig öva på det som barn. Pojkar ska inte gråta var något man försökte tvätta bort när jag var barn på 70-talet men det låg kvar länge och jag tror att vi fortfarande har det långt in i benmärgen. Framför allt hos den äldre generationen

Värdegrundsfrågor i Norden i ett barn- och (Bog, Hæftet

redogjort för de som bestämts när sagorna skapades. I samtalen, efter många diskussioner har de också kommit fram till vad boken ska heta och hur framsidan ska se ut. Några fler barn har suttit i Sokratiska samtal om vad är en bok. Barnen har kommit med många intressanta reflektioner och funderingar. REFLEKTION inspirerar vid arbetet med värdegrundsfrågor. De tränar vi-känsla, gruppkänsla, samarbete, empati och trygghet och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing. Peppa varandra och ge komplimanger - att se varandras positiva sidor Barnen står på rad. En elev går från barn till barn och säger något posi För att det ska bli kvalite´, sett till hela klassens prestationer och skolsamvaro, är det ett MÅSTE, att förstå att utnyttja de medel som står till buds! En kunnig specialpedagog på en skola är GULD värd! Han eller hon har den utvidgade kunskapen som behövs för att hjälpa elever med särskilda behov Pippi sa ett barn och ville att vi skulle testa att scanna in fågeln. Ett annat barn beskrev brandbilen brandbilen körde på hjularna. När barnen höll i lärplattan upptäckte de att man måste se teckningen genom kameran för att inte figuren ska försvinna

Han har varit ansvarig för Länsstyrelsens samtliga insatser mot hedersrelaterat våld sedan 2003, och han har även utarbetat ett särskilt metodmaterial för skolans insatser mot hedersrelaterat våld. - Seppo-Matti Salonen. Psykolog vid barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Gamlestaden i Göteborg View Susanne Svedberg's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Susanne has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Susanne's. Vår första vecka i skolan har handlat om att lära känna varandra och skapa en gemenskap i klassen. Vi har pratat om gemensamma regler och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska trivas. Denna vecka kommer vi fortsätta att arbeta med värdegrundsfrågor och kamratskap. I fredags fick alla barn med sig häftet Mina klasskompisar

Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis

På Cap Mini är för närvarande öppettiderna 7.30-17.00, ett beslut som tagits gemensamt i kooperativet för att säkerställa att personaltätheten kan vara så hög som möjligt. För närvarande håller vi också stängt ett antal klämdagar för personalens planeringsdagar, allt enligt överenskommelse inom kooperativet Det betyder alltså att det numer finns mål att uppnå, för verksamheten. För barnen innebär det att vi, alla förskolor i Sverige, är skyldiga att erbjuda stimulerande miljöer för språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande och sociala relationer. Att vi jobbar med värdegrundsfrågor hela tiden Amanda har hittat på en saga som utspelar sig i en djuraffär. Expediten behöver pengar och säljer sina mest kära djur, tre kaniner, till en hungrig tjuv som tar med dem till en grotta för att äta upp dem. Expediten sörjer och ångrar sig. Kaninerna lyckas fly tillbaka till affären I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, 1998) det styrdokument som förskolans verksamhet skall grundas på, inleds riktlinjerna om värdegrundsfrågor med följande ord: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på

PEF

Igår visade Grossbolsskolan hur vi på olika sätt jobbat med värdegrundsfrågor. En mycket trevlig eftermiddag i Folkets Hus med barn och vuxna. Vi kunde med olika tekniker och presentationer samla allt material till Vernissage. Vi fick ta del av dikter, gestaltningar, film, sång och musik mm. Härligt skapande i olika form visades Varmt välkomna till 2017-års Lärfestival för grundskolan i Eslöv att arbeta brett och tydligt med värdegrundsfrågor Samtal med barn i utsatta. över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn/elever som deltar eller söker till verksamheten, dels ska planen innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året De senaste åren har skoldebatten präglats av tydligt kunskapsfokus. Mycket handlar om hur barn och unga presterar samt läraryrkets status, båda viktiga saker för att skapa en hållbarhet inom skolan och vända den negativa trenden både vad gäller resultat hos elever samt lärarbristen På senare år har Röbäcks IF hållit till i de lägre divisionerna, för närvarande i division 3 mellersta Norrland. 1988 startade Röbäcks IF en fotbollsskola i egen regi som ett alternativ till de skolor som då fanns inom Umeå och första året deltog 50 barn.

Övergripande mål och riktlinjer - Skolplik

Presentation framtidens förskola- och skolmiljöer 171019 1. Kvibergsskolan Tillsammans för en hållbar framtid Bygga skola för lärande i en digital tidsålder FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2017 2. -Johnny Appleseed Skriv ett citat här. 2015 3. 3 4. 4 5 Vi lägger till rätta och ordnar, utifrån vad vi tror blir bäst för barnen. Vi lyssnar på deras önskningar och gör vad vi kan för att infria dem. I skenet av detta vill jag lyfta en liten bok med stora ord. Den är skriven av en polsk-judisk lärare som levde år 1878-1942 och som hade ett mycket modernt sätt att se på barn.

Men jag tror att barn som känner varandra har lättare att säga ifrån och lyssna på varandra om det är något speciellt samt att om de ser någon bli utsatt för något obehagligt kan det vara lättare att hämta en vuxen om man känner till sina skolkamrater Jag tycker det är ett intressant och spännande yrke. Barn och ungdomar är vår framtid och därför känns mitt arbete viktigt och betydelsefullt. I dagens skola tror jag att det är extra viktigt för den yngre generationen att ha stöd och uppmuntran från vuxenvärlden. Jag skriver även bloggar på hemsidan i den skola jag arbetar på Om jag skulle använda Legenden om Sally Jones för en klass, skulle jag använda den för att ta upp olika värdegrundsfrågor där eleverna får träna på att ta ställning till vart de står vid vissa frågor. Det har varit två mycket givande föreläsningar idag, men host, host, nys, nys nu går jag och lägger mig. God natt! Slutsatser skjuter ofta snett, för de tar inte hänsyn till en komplex verklighet utanför strikt regisserade experiment. Jag håller helt med om att barn och unga i allmänhet skulle behöva träna sin kondition och röra på sig i högre grad - det vill vi på EQverkstan jobba för David tar ett SMS-lån för att kunna gå och se en konsert med Coldplay tillsammans med en tjej han tycker om. Han ska ändå börja jobba snart. Vi lever i en verklighet där stora majoriteten av befolkningen är beroende av lån för att leva ett normalt liv. Det har blivit en norm att leva på pengar man inte ännu har i fickan I veckan har vi börjat arbetsschema i svenska. Barnen har jobbat väldigt flitigt och tagit bra ansvar för arbetet. Många tycker att det är jätteroligt att skriva sagor! Vi har också arbetat med att beskriva oss själva, sen har vi gjort figurer som vi har funderat kring och på måndag ska vi skriva personbeskrivningar om dem

populär: