Home

Vad är en ämnesplan

Kursplan - Wikipedi

 1. ation en antagen elev eller student är utlovad
 2. När ni kommer till gymnasiet kan ni redan en hel del kemi. I skolverkets ämnesplan för kemi för grundskolan kan man läsa vad ni lärt er på högstadiet. Mycket av det centrala innehållet på grundskolan handlar om förhållandet mellan människa, samhälle, vardag och kemi där det är viktigt att greppa de övergripande sambanden och generella frågeställningarna
 3. IVAK är en integrerad del av Kungsgårdsgymnasiet. Eleverna på IVAK har mer tid till varje ämne än vad ordinarie program har. Detta leder i sin tur till att gymnasietiden kan variera från tre till fyra år beroende på hur fort eleverna läser de kurser som ingår i programmet. Spetsutbildninga
 4. Vad bedöms gymnasiearbetet utifrån? Det finns inte någon särskild ämnesplan för gymnasiearbetet. I stället styrs gymnasiearbetet av examensmålen för varje program. Som en del av examensmålen ingår mål för gymnasiearbetet. Det är utifrån examensmålen som läraren bedömer elevens gymnasiearbete
 5. 1 Teknik en ämnesplan för förskolan till gymnasiet vilka de olika enheterna är och vad som händer i dem. Industritekniska processers påverkan på miljön.

En studie av målen i 1994 års kursplan och 2011 års ämnesplan 2011 Antal sidor:35 Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den gamla kursplanen i historia från 1994 skiljer sig från den nya ämnesplanen i historia från 2011. Metoden för uppsatsen är en dokumentanalys av styrdokumenten: Kursplanen frå utan kräver av läraren en fördjupning i det tillhörande kommentarmaterialet (Skolverket 2011b) samt en dialog med andra ämneslärare och i vissa fall också med Skolverket. Även om denna dialog är värdefull (Hattie 2012, s. 84 och s. 89) är det inte alltid lärare kommer överens sinsemellan, elle Ramfaktorteorin är, enkelt uttryckt, en modell för att förstå vilka konsekvenser politiska beslut kan få för utbildningen (enligt Lindblad, Linde & Næslund 1999). De ramfaktorer politiken ställer upp för undervisningen vad gäller t.ex. timplaner och elevsammansättningar påverkar vad som är möjligt att uppnå i undervisningen En textanalys är inte och får inte vara en referering till texter. (Johansson och Svedner, 2006) Det finns olika sätt att läsa en text på; det beror på vad man läser och vad man vill få ut av det man läser. Ett sätt att läsa en text på är närläsning, då man med objektiv syn läser texten för att klargöra vad som faktiskt står

Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften. Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1 och 1a2 i den. Skolverkets ämnesplan. Innehåll på sidan efter x:et. Detta är i själva verket en logisk notation! Vad som är mindre självklart är vad man ska ha andraderivatan till. Ett användningsområde är mekanik, där andraderivatan motsvarar acceleration, som dyker upp i Newtons formel F'='ma. Vi ska dock använda derivatans för allmänna grafstudier Vad är lärande? Om kunskap och förståelse kan kategoriseras utefter några utvalda principer, måste naturligtvis den andra delen av lärandekedjan, undervisningen, organiseras på ett sätt som tar hänsyn till dessa principer Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor

Kursplaner - Kemi 1 med Denni

Uppgift 2 - Vad är hälsa. Läs kapitel 1 - Vad är hälsa Gör en mindmap kring en människas hälsa och olika påverkansfaktorer. Det går bra med papper och penna - fota och lägg i din mapp. Se föreläsningen Sjuk, frisk eller mittemellan (30 min.). Skapa ett dokument i din mapp, döp till Uppgift 2 -Vad är hälsa Vad händer innan brott kan tas upp i rättegång? Vilka personer kan vara inblandade? Hur ser rättsprocessen ut innan rättegången? Vad är en rättegång och hur går en rättegång till? Vilka representanter kan finns representerade i rättssalen? Vilka funktioner har dessa? Hur går en rättegång till Förväntningar Mina förväntningar på dig (förutom Arlandagymnasiets gemensamma ordningsregler)- Att du är i tid (Sen ankomst noteras och förs in i Q)- Att du har med efterfrågat material- Att du gör ditt bästa efter dina egna förutsättningar- Att du kommunicerar med mig om dina förutsättningar ändras p.g.a. skada, sjukdom, personliga skäl etc

prestationer ett bra sätt. Det är också centralt för att lärare ska kunna beskriva för elever och vårdnadshavare vilket sätt en elev kan förbättra sina prestationer. Det är Skolverkets förhoppning att skriften ska kunna utgöra ett stöd för vidare dis­ kussioner mellan kollegor. Vad materIalet är och Inte är

Gy 2011 - Wikipedi

 1. För att göra det måste vi först utgå från oss själva när vi är kunderna och ställa oss frågorna: Vad innebär service? Vad är ett gott bemötande? Vad är god service i en butik? Vad är god service på ett hotell? Helt enkelt: Vad betyder bra service och ett gott bemötande för mig? Så här lyder våra svar på den frågan
 2. Ämnesplan Kommunikation. Uppgifter. Vad är kommunikation? V 35-37. Gruppen V 38-41. Samtalet v 42-47. en presentation i ett bestämt syfte
 3. och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är
 4. Det är ett jäkla gissel att få fram en ämnesplan som skall vara tilltalande, levande och framförallt det viktigaste, förståelig. Eleverna skall fatta vad vi håller på med i kursen, så att vi försöker komma ifrån att vi bara har gympa
 5. Nu känns det faktiskt väldigt mycket som en återgång till hur det såg ut på t.ex. 1980-talet. Det kommer nog att bli mer stabilt än idag - men också lite tråkigare. Min uppfattning av eleverna på yrkesprogram, som jag jobbat en hel del med, är att de hyser en ganska sund skepsis mot kulturvärlden
 6. utifrån, är en kärnämneskurs om 50 poäng. Religionskunskap 1, som ersät-ter A-kursen, är ett av de gymnasiegemensamma ämnena om 50 poäng. Enligt kurs- och ämnesplanen ska kursen omfatta områdena religion, livs-1 Skolverkets Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i religionskunska
 7. Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att klargöra tankestrukturen i Ämnesplan för ämnet engelska för gymnasiet. Uppsatsens frågeställningar är följande: Vad är det för kunskapssyn som framträder i ämnesplanen? Hur påverkar denna kunskapssyn språkundervisningen

Gymnasiearbetet i gymnasieskolan - Skolverke

När en bebis föds är ofta en av de första frågorna om barnet är en flicka eller pojke, varför tror ni det är viktigt att veta? Vad får detta för effekter på barnets identitetsskapande på sikt tror ni? Varför anses vissa kläder, mönster och färger passa bättre på ett kön och sämre på ett annat Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligtsambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan Ämnesplan Ämne - Matlagningskunskap Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning Vad är diskriminering? Stoppa trakasserier på en skola, förskola eller högskola Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tillämpad.

Sedan är ju Periscope också en chans att kunna dela upplevelser med andra (jmf youtube) - en missad lektion (flipped classroom), en dokumentation av en praktikuppgift eller vad det nu än kan vara Vad är det du gör nästan dagligen utan att tänka på det? Jo, ingår avtal. Du kliver på en buss och köper en biljett, ett transportavtal. Du köper en biobiljett och har slutit ett avtal om att du mot erlagd ersättning ska få ta del av en stunds underhållning. Detta är bara två av många vardagliga exempel på avtal

Teknik en ämnesplan för förskolan till gymnasiet i Munkedals

Man kan tänka sig att det är spår av detta man ser i gymnasieskolans ämnesplan för matematik, där både ett konsument- och producentperspektiv finns (titta på de berörda delarna i matematikens ämnesplan med dina samhällskunskapslärarögon och drick sedan en kopp kaffe med mattematikläraren på skolan - ni kommer att ha mycket att. Vad är en bra lärare? På ytan kan det tyckas att svaret är givet - alla känner igen de dåliga och de bra lärarna när man möter dem - som elev, som kollega, eller i minnen från den egna skoltiden skulle uppnå samt en central del om värdegrund och värdegrundsarbete. Skolan gick från att vara regelstyrd till att bli målstyrd.4 2.1.2 Synen på kunskap förändras Pedagogikprofessorn och forskaren Bernt Gustavsson diskuterar i boken Vad är kunskap?, utgiven av Skolverket, vad kunskap är och hur kunskapssynen har förändrats över tid

De nationella programmen är alla yrkesinriktade och omfattar 2500 poäng. Som elev är du garanterad 3600 timmars undervisningstid. För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. Ämnesplanen visar hur många poäng varje kurs omfattar. Efter avslutad kurs sätts betyg mellan att reflektera över något och att berätta om något eller vad är det för skillnad mellan att säga något om och berätta något om. Skolinspektionen befarar att det föreligger en betydande risk för att de föreslagna bedömningskriterierna inte skulle bidra till en likvärdig be-dömning eller betygssättning Ämne - Naturkunskap Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap Varje kursplan och ämnesplan beskriver varför ämnet eller ämnesområdet finns i skolan. Där beskrivs också vad undervisningen i ämnet ska innehålla. Varje kursplan och ämnesplan avslutas med kunskapskrav som beskriver den lägsta godtagbara kunskapsnivån och vad som krävs för de olika betygsstegen livsåskådning. Det första är att en livsåskådning består i teoretiska eller värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen. Ett sätt att förstå vad sådana antaganden består i är att de utgör en teoretisk övertygelse o

Ämnesplan FMT (Funktionsinriktad musikterapi). FMT-metoden är en individuell musikterapiform med vilken man kan stimulera och stödja en människas kroppskontroll, helhetsperception och andning samt en samordning av dessa, d.v.s. det vi i FMT kallar för funktion. Man följer normalutvecklingen steg för steg i en utvecklingsprocess vad är prov och vad har dessa för syfte. Hur kan man bedöma prov och hur kan man konstruera prov so ´m verkligen mäter och tar ut elevens kunskaper. Prov som är bra och rätt konstruerade bör innehålla vissa kriterier. En av dessa kriterie är till exempel att man som lärare behöver variera sina bedömningsformer under en lördagskväll när hon var på väg hem från en utekväll. Polisen lyckades att gripa gärningsmannen som utförde misshandeln och Anna är nu kallad som huvudvittne till rättegången i brottsmålet. Anna har dock på plats under natten lämnat sina vittnesuppgifter och hon undrar hon måste infinna sig på rättegången och vad Övningarna är formulerade för att få igång en diskussion om arbetsmarknaden, hur har den för-ändrats, vad är viktigt för eleverna när de kommer ut på en arbetsmarknad. Tanken är också att öka medvetenheten om att en grupp personer tillsammans kan påverka något man tycker är fel. 1 KAPITEL Att förhålla sig till både ämnesplan och vikten av fria diskussioner i klassrummet. Det är en av de stora utmaningarna när samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll förs in i klassrummet, visa

Historia 1a1 historia123 - en historiebok på interne

Vad behövs för att lärare ska orka jobba hela yrkeslivet, från examen till pension? Skillnader i villkor och förutsättningar avgör vem som går till jobbet med lätta steg eller med blytunga. Eller vem som inte går alls. Frågan om hur lärare ska bli hållbara över tid är en ödesfråga för skolan - och hela samhället Detta innebär att denna ämnesplan, som är fastställd av fakultetsnämnden, ryms inom det överordnade regelverket. För att ge en helhetsbild, återfinns fakultetsnämndens bestämmelser, alltså själva ämnesplanen, i högra spalten jämte det överordnade regelverket i vänstra spalten. 1. Mål för utbildninge Sedermera är vårt syfte att utforska vilka faktorer som forskare menar påverkar elevers demokratiska kompetens. LÄS MER. 2. Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011 Kandidat-uppsats, Göteborgs universite Vad ska jag välja? bund GR är en samarbetsorgani- har en ämnesplan som beskriver vilka kunskaper du ska ha för att få betyg i ämnet. Ämnena är sedan. - Vad händer i kroppen innan, under och efter en orgasm? - Vilka ställen på kroppen är extra känsliga för beröring och varför? - Vilka typer av orgasm finns det? - Vilka hjälpmedel finns för att onanera eller uppnå njutning? - Kan alla få orgasm? - Är utlösning samma sak som orgasm? Material: Kurslitteratur, dator Ur ämnesplan

Vad är lärande? Ämnesutvecklin

 1. Förbundet anser att de ämnen som erbjuds inom vidareutbildningen måste ha en så tydlig karaktär att det är möjligt för en och samma lärare att besitta gedigen kompetens för samtliga i ämnet ingående kurser. Förbundets uppfattning är att tekniska system inte är ett ämne som beskrivs då kurserna är av för disparat karaktär
 2. Download Citation on ResearchGate | On Jan 1, 2011, Petra Jäwert and others published Med en rationell kunskapssyn som ledstjärna. En textanalys av Ämnesplan för ämnet engelsk
 3. Här finns all information om sista uppgiften i kursen digitalt skapande 1 samlad. Uppgiften sträcker sig över fem lektionstillfällen och är det sista delmomentet. Tanken är att du själv kan välja mellan de medier vi har arbetat med under kursens gång
 4. ska avfallets miljöpåverkan och göra det på ett sätt som ger god service till våra kunder och som är kostnadseffektivt

Det är utifrån målen för gymnasiearbetet som läraren bedömer om elevens gymnasiearbete är godkänt eller inte Det finns alltså ingen särskild ämnesplan för gymnasiearbetet. [1] Gymnasiearbetet, med dess fokus på förmågor att formulera och arbeta med vetenskapliga frågeställningar och metoder, är en av nycklarna till vidare. kurs 1 och 2 som är en del i Gy2011. Granskningen är gjord utifrån vilken kunskapssyns som kan skönjas i de båda styrdokumenten. Den teoretiska ram jag valt att utgå ifrån är kunskapssynen inom den positivistiska och den hermeneutiska kunskapstraditionen. Dessa två perspektiv är valda för att de enligt tradition utifrån vad som. Kyrkan var statlig ända fram till år 2000 och R. Jonsson menar att de första böckerna i de svenska hemmen var bibeln, psalmboken och Luthers katekes, som är en lärobok i undervisning av kristen tro (föreläsning, 25 maj, 2016). Vad är nytt i den äldre nysvenskan Förväntningar Mina förväntningar på dig (förutom Arlandagymnasiets gemensamma ordningsregler)- Att du är i tid (Sen ankomst noteras och förs in i Dexter)- Att du har med efterfrågat material- Att du gör ditt bästa efter dina egna förutsättningar- Att du aktivt arbetar i OneNote och dokumenterar ditt lektionsarbete dä Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen? Åsa säger att hon inte är rädd för människors reaktioner på henne hiv-status. Ändå är hon inte öppen med sin sjukdom och har till exempel inte berättat för hela sin familj. Varför tror ni ett virus som inte länge är en dödsdom i vårt land fortfarande leder till sådan.

Joseph Haydns Vänskap sjungs av Liljendal kyrkokör. Svenska texten av Ulla Hornborg; orig. Die Freundschaft av obekant författare lyssnar, eller när man är ovänner är så ifall man är trött eller man är påverkad av något eller man går igenom en utvecklingskris och alla är i samma ålder och alla är helt sura och ingen tar information om vad det rätta svaret är. Om vi blir delade i en grupp som vi inte är vana vid. Där vi inte är på samma sätt. Oc BLOCK 3: KONSUMENT Kapitel 8 - Avtal och köp Sid. 158 - 177 Vad är det du gör nästan dagligen utan att tänka på det? Jo, ingår avtal. Du kliver på en buss och köper en biljett, ett transportavtal C++ är ett språk som finns för de flesta operativsystem. Det finns många olika utvecklingsmiljöer i vilka man programmerar C++. En utvecklingsmiljö innehåller oftast en textredigerare som färgar koden, en kompilator och andra verktyg som hjälper programmeraren

Ämnesplan Samhällskunskap och religion - Kunskap är mak

Hälsopedagogik distans - Stinas Hälsopedagogi

 1. LOKAL ÄMNESPLAN I IDROTT OCH HÄLSA FUNÄSDALENS SKOLA Mål att sträva mot 1. Eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild 2. Eleven utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa 3
 2. En kort titt på ämnesplan och kunskapskriterier följdes av repetition av perspektiv. Genomgång av arbetsgången vid en (vetenskaplig) undersökning av ex en samhällsfråga och av hur en rapport är upplagd. Indelning i grupper och fördelning av fråga --> metod Vad tycker X om trafiksituationen kring Pauli gymnasium? --> Intervju Malin Simo
 3. ämnesplan, i nuvarande kursplan6 för Matematik A samt i kommande kursplan5 för Matematik 1a. Nästa stycke handlar om vad problemlösning innebär och varför problemlösning är värdefullt. Problemlösning - för att det står skrivet i läroplan, ämnesplan och kursplan Vad läroplanen, Lpf 94, skriver om problemlösnin
 4. Att förhålla sig till både ämnesplan och vikten av fria diskussioner i klassrummet. Det är en av de stora utmaningarna när samhällsfrågor med..
 5. nyfikna behöver både du och eleverna känna en större motivation än så Dialekten vi har vuxit upp med är en del av vårt ursprung, vår identitet, vår personliga historia. Den är, liksom alla våra dialekter, viktig för att den är en kulturskatt som är för värdefull för att glömmas bort

Vad är bra service och ett gott bemötande

Ämnesplan Kommunikation - Kommunikation - Google Site

Vad man påstår är istället att x2 kan komma hur nära 4 som helst om bara värdet på x är tillräckligt nära 4. För att räkna ut gränsvärdet kan man dock i de flesta fall helt enkelt sätta in det tal som x närmar sig. Dock fungerar det inte om man, vid sådan insättning, skulle få noll i en nämnare Religion och vetenskap som är ett tydligt tema i Lgy11 finns dock inte med i Himmel och jord. Det är omöjligt att visa en religion utifrån alla vinklar och tolkningar. Serien visar några få sätt och det är viktigt att poängtera att dessa porträtt absolut inte ger en heltäckande bild av en religion Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan. I gymnasiesärskolan får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i särskolan. Om du går i gymnasiesärskolan men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet Här finns också en kort beskrivning av vad det ökända ordet nyanserat innebär inom engelskan. En hel del frågetecken återstår förstås. En generell fråga till Skolverket som jag funderat över är varför man för vissa krav har valt att inte göra skillnad på olika betygsnivåer. Exempelvis gäller det för källanvändning En skola för alla, en skola utan kränkningar - Lärarnas Riksförbund. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling.Av John Lovén Om du läst boken Lärandematriser - att få eleven att förstå eller bara snubblat in på denna hemsida och börjar sätta dig in i vad lärandematriser är för något, så inser du säkert också styrkan i att använda detta som verktyg i ditt.

Ett arbetslag som arbetar med naturkunskap och biologi har redan kommit igång med bedömningsarbetet. Jag kommer att presentera ett förslag hur ämneslagen kan lägga upp arbetet. Det är tänkt att ämneslagen själva ska genomföra kompetensutvecklingen genom kollegialt lärande en uppdelning av ett ämne till två ämnen och då systemleverantörernas arbete, enligt uppgift, ingår i deras årsavgift för tjänsten (se nedan under punkt 8). Det är kommuner som är huvudmän för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Undervisning kan läggas ut på entreprenad men med bihållet huvudmannaskap för kommunen

Ämnesplan GY11 Idrottslarare

Svenskläraren kommenterar: Utkast till ämnesplan för

vad som tidigare har upplevts som brister i ämnet Idrott och hälsa. Lärares föreställningar om Idrott och hälsas innehåll Ett ständigt problem för ämnet Idrott och hälsa är de olika förväntningarna på vad innehållet i Idrott och hälsa är, men även hur viktigt ämnet är utifrån ett kunskapsbildande perspektiv Detta var en kosmetisk åtgärd eftersom bolaget inte ville signalera på aktiemarknaden att aktien gått dåligt. Det ligger alltså olika syften bakom en split eller en omvänd split. Men åtgärden i sig förändrar inte bolagets värde. Svenska börsbolag brukar anse att 100 kronor är ett bra styckpris på en aktie

Jag har behandlat ämnet tidigare men i dessa gulddoftande dagar tycker jag ändå att det är intressant att utreda begreppet vinnarskalle lite till. Speciellt som det är en uttjatad klyscha som snart går om spelidé i frekvens på sportsidor och Internet-forum Efter cupförlusten så var det en del som berömde vinnarskallarna hos de som var argast efter förlusten I verkligheten är det svårt att föreställa en person avslutar en dag i det moderna samhället utan att komma i kontakt med minst en elektromagnet, och mer än sannolikt flera av dem. Elektromagneter och vad de gör är en viktig, grundläggande modern teknik, så mycket av det vi tar för givet skulle vara svårt eller omöjligt utan dem Novellen har i flera århundraden varit många författares föredragna debutformat. Men vad är en novell, vilka kännetecken finns det och vad är det som är så intressant med formatet? Det ska vi utforska! Här kommer det korta svaret på frågan vad är en novell?. En novell är en kort skönlitterär berättelse Vår utgångspunkt är att vi vill öka intresset för naturvetenskap och teknik för alla kommunens elever. Vi vill ha fler som läser naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet och även efter det. För att få en likvärdighet i kommunen strävar vi efter att få en röd tråd som går från förskolan till gymnasiet Vad är ett gott samhälle? : En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1

populär: